Roos Kiers
Social Media

Tarieven, Vergoeding en Privacy

Tarieven 2022:

Zakelijk tarief : 130 euro per uur excl. BTW. 
KvK-nummer: 08190752
BTW-id: NL001411334B23

Particulier tarief: 125 euro per uur.
Voor een sessie van anderhalf uur is dit 187,50 euro. 
Tot en met 27 jaar: 110 euro per uur.
Sessie anderhalf uur 165,00 euro. 

Annulering of afspraak vergeten: tot 24 uur van tevoren worden geen kosten berekend. Annulering of afspraak vergeten binnen 24 uur, dan worden kosten van de sessie doorberekend.

Vergoeding:
Voor Therapie Particulier is een deelvergoeding mogelijk bij verschillende ziektekostenverzekeraars indien u een aanvullende verzekering heeft die alternatieve geneeswijzen vergoed. Psycho-sociale Therapie, Verlies- en Traumaverwerking, Natuurgeneeskunde  en Lichaamsgerichte therapie vallen hieronder.  
De hoogte van de vergoeding verschilt per ziektekostenverzekeraar, dit varieert van 40 euro tot 80% van een consult. Vaak zit er ook een maximum per kalenderjaar aan.  

Wanneer u bij uw ziektekostenverzekeraar informeert zal gevraagd worden naar de beroepsorganisatie. Ik ben aangesloten bij de VBAG, Vereniging ter Bevordering Alternatieve Geneeswijze (www.vbag.nl)  als natuurgeneeskundig therapeut met prestatiecode 24504 voor psycho- sociale therapieen/of traumabehandeling.  Ik sta hierin vermeld met mijn volledige naam, M.P.J. Kiers-Rots. 

Tevens ben ik geregistreerd bij de RBCZ. Dit is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-nivo in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert en de kwaliteit waarborgt. Mijn zorgverlening valt daarmee ook onder de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg.

Mijn basis binnen de gezondheidszorg is heel breed door mijn jarenlange ervaring als BIG geregistreerd verpleegkundige (HBO-V), met name binnen de kortdurende geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie.

Mijn streven is een open samenwerking tussen de reguliere- en complementaire gezondheidszorg zodat het beste van beide gecombineerd kan worden.

PRIVACY 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, eventueel heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

Uw naam, adres en woonplaats
uw geboortedatum
de datum van de behandeling
een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’.
de kosten van het consult 


roos